TỔ HÀNH CHÍNH

Tổ trưởng: NGUYỄN VĂN VỸ

Trình độ chuyên môn: ĐHKT

Điện thoại:

Email: nguyenvykt77@gmail.com
Tổ phó: BÙI THỊ HÀ

Trình độ chuyên môn: ĐHTC Tin học

Điện thoại:

Email: btha_s5qt@quangbinh.edu.vn
Tổ viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trình độ chuyên môn: ĐHKT

Điện thoại:

Email: ntthang_s5qt@quangbinh.edu.vn
  Tổ viên: Phạm Thị Thúy Giang

Trình độ chuyên môn: TrC KT

Điện thoại:

Email: pttgiang_s5qt@quangbinh.edu.vn
  Tổ viên: Đàm Thị Nguyệt

Trình độ chuyên môn: TrC y sỹ

Điện thoại:

Email: dtnguyet_s5qt@quangbinh.edu.vn